آیین نامه های مالی

موارد زیر اهم موارد ذکر شده در بخشنامه ها و آیین نامه های مالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی می باشد:

 

1- چنانچه قبولی دانشجويی را سازمان سنجش آموزش کشورمنتفی اعلام کند شهريه ثابت و متغير آن نيمسال بايد به دانشجو مسترد گردد.


۲- دانشجويان مهمان شهريه ثابت را به موسسه یا دانشگاه مبدا و فقط شهریه متغیر را به موسسه یا دانشگاه مقصد مي پردازد.


۳- دانشجويان انتقالي يا دانشجويان منصرف از تحصيل موظف است شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از ثابت و متغير (در مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته تا سقف ۱۶ واحد نظري و مقطع كارشناسي ارشد تا سقف ۸ واحد نظري ) را به دانشگاه و موسسه مبدا پرداخت نمايند.
تبصره: چنانچه دانشجوي منصرف ازتحصيل پس از نام نويسي و قبل از شروع كلاسها انصراف خود را اعلام نمايد، شهريه پرداختي آن نيمسال بعنوان هزينه انصراف محسوب ميشود.


۴- در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي دانشجو موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت نمايد.


۵- در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي، وي مكلف است به ازاي هريك از واحدهاي قابل قبول پنج درصد شهريه ثابت آن نيمسال را به موسسه و دانشگاه مبدا پرداخت نمايد.


۶- درصورت حذف اضطراری هردرس شهريه متغيرآن مسترد نمیگردد.


۷- شهريه ثابت ترم تابستانی ۵۰% شهريه ثابت تعيين شده برای هر نيمسال تحصيلی است.


۸- استفاده دانشجو از فرصت معرفي به استاد برابر با ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي مستلزم پرداخت نصف شهريه ثابت خواهد بود.


۹- چنانچه تعداد واحدهاي درسي باقيمانده دانشجو در ترم آخراعم از پايان نامه و كازآموزي يا پروژه حداقل ۶ واحد باشد، دانشجو موظف است شهريه ثابت و متغير دروس آن ترم را پرداخت نمايد.


۱۰- شهريه دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي مجاز طبق آيين نامه آموزشي مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه ميگردد.