فرم ها و فرآیندهای پژوهشی

فرم های پژوهشی

 

 

نمایه دانلود   فرم پایگاه های تأمین منابع علمی        
نمایه دانلود   فهرست JCR        
نمایه دانلود   فهرست scopus        
نمایه دانلود   فهرست نشریات جعلی        
نمایه دانلود   فهرست نشریات لغو اعتبار شده داخلی        
نمایه دانلود   فهرست نشریات WOS        
نمایه دانلود   فهرست نشریات معتبر داخلی        
نمایه دانلود   فهرست نشریه های نامعتبر خارجی        
نمایه دانلود   فهرست نشریات برتر- نشریات با نمایه nature index        
نمایه دانلود   فهرست نشریات برتر- نشریات فدراسیون سرآمدان        
نمایه دانلود   فهرست نشریات برتر- نشریات منتخب وزارت علوم        

 

 

 راهنمای سامانه ایرانداک و همانندجو

نمایه دانلود فرآیند نام نویسی و ثبت نام پایان نامه کارشناسی ارشد
نمایه دانلود راهنمای سامانه همانند جو برای اساتید
نمایه دانلود راهنمای سامانه همانند جو برای دانشجویان

 

 

فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)

نمایه دانلود فرم شماره (2)- فرم درخواست تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ( طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)
نمایه دانلود فرم شماره (4)- فرم تصویب پروپوزال (پیشنهاده) پایان نامه کارشناسی ارشد ( طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)
نمایه دانلود فرم شماره (8)- فرم تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ( طرف قرارداد معاونت پژوهشی با سازمان های مرتبط)