انجمن های علمی

 

 

انجمن هاي علمي دانشجويي متشكل از دانشجويان علاقه مند به مشارکت در فعاليت هاي علمي در يك دانشكده يا گروه آموزشي است که فعاليت هاي آن عبارتند از:

 - مناظره و نقد علمي

- هم انديشي و نشست هاي تخصصي

 - مطالعات و پژوهش هاي علمي

 - نشر و ترويج يافته هاي علمي

 - فعاليت هاي کمک آموزشي

 

 برخي از مصاديق و عرصه هاي فعاليت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمي عبارتند از:

١- برگزاري دوره هاي آموزشي تكميلي و تقويتي و تشكيل  کارگاههاي تخصصي

٢- برگزاري و همكاري در اجراي جشنوار هها، کنفرانسها و مسابقات علمي

٣- توليد و انتشار نشريه علمي، آتاب و نشريات الكترونيكي، نرم افزارهاي رايانه اي و فيلم هاي علمي  آموزشي

٤- برنامه ريزي و اجراي بازديد هاي علمي از مراکز علمي، صنعتي و فناوري

٥- اطلاع رساني در خصوص کلیه  فعاليت هاي مرتبط با اهداف انجمن

٦- حمايت و تشويق مادي و معنوي از ابتكارات، خلاقي تهاي علمي، فعاليت هاي پژوهشي و اختراعات دانشجويان

 

  آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی

  شرح وظایف اعضای انجمن های  علمی دانشجویی

 

انجمن های  علمی دانشجویی مؤسسه آموزش عالی بینالود:

1- انجمن  علمی گروه  حسابداری

2- انجمن علمی گروه صنعتی

3- انجمن علمی گروه بازرگانی

4- انجمن علمی گروه زبان انگلیسی

5- انجمن  علمی گروه  مهندسی شهرسازی

6- انجمن  علمی گروه  مهندسی فضای سبز

7- انجمن علمی گروه مهندسی منابع طبیعی

8- انجمن علمی گروه  مهندسی مدیریت پروژه

9- انجمن علمی گروه مهندسی معماری

10- انجمن علمی گروه جهانگردی

 

دبیران منتخب انجمن های علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود در سال تحصیلی 96-97

گروه علوم ورزشی

آقای مجتبی گل چهره

   

گروه مدیریت بازرگانی

خانم مروارید خوشدل نظامیان

   

گروه مدیریت جهانگردی

خانم المیرا رستمی

   

گروه مدیریت صنعتی

آقای سهراب سبزیان

   

گروه مهندسی معماری

آقای نوید نعمتی

   

گروه مهندسی شهرسازی

آقای سجاد قدرتی

   

گروه مهندسی فضای سبز

خانم مهسا کریمی

   

مهندسی منابع طبیعی

خانم فاطمه شریعتی