تمدید وام دانشجویی دانشجویی
تاریخ انتشار: شنبه، 20 دی 1399 11:38:21

نظر به پایداری شرایط کرونا و رعایت حال دانشجویان جدید، مهلت ثبت وام های دانشجویی تا تاریخ 99/11/29 تمدید شد.