جلسات دفاع کارشناسی ارشد (مدیریت صنعتی و بازرگانی) آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 3 مهر 1396 10:07:40

1) رشته : مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان: بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت با نقش میانجیگری شایستگی های بازاریابی و نقش تعدیلگری شرایط بازار

نام دانشجو: احمد تیمورپور

مورخ: 96/07/04 ساعت 11 صبح

استاد راهنما: دکتر مصطفی فرخی

استاد مشاور: دکتر مجتبی فرخی

2) رشته : مدیریت بازرگانی – گرایش مالی

عنوان:بررسی شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر یادگیری بازارهای خارجی و تأثیرآن بر عملکرد مالی شرکت

نام دانشجو: محمد مقروری

مورخ: 96/07/04 ساعت 12

استاد راهنما: دکتر مصطفی فرخی

استاد مشاور: دکتر مجتبی فرخی

3) رشته : مدیریت صنعتی

عنوان: تأثیر اعتماد و ارزش تأمین کنندگان بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین با تأکید بر نقش یکپارچگی زنجیره تأمین

مورخ: 96/07/04 ساعت 13

استاد راهنما: دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

محل برگزاری: سالن اجتماعات