جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 6 مهر 1396 10:50:45

1- رشته مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات

عنوان پایان نامه: طراحی مدل زنجیره تأمین ناب – چابک – سبز رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری ( مورد مطالعه: صنعت داروسازی استان خراسان رضوی)

زهرا شالفروشان

استاد راهنما : دکتر علی محتشمی

استاد مشاور:دکتر محسن شفیعی نیک آبادی

مورخ: 12/7/96

ساعت 11

سالن اجتماعات

2- رشته مدیریت صنعتی – گرایش تحقیق در عملیات

عنوان پایان نامه: شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی زنجیره تأمین ناب و سبز در صنعت خودرو

فاطمه عجم

استاد راهنما: دکتر علی محتشمی

مورخ: 12/7/96

ساعت : 10

سالن اجتماعات