جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 21 بهمن 1396 14:24:28

(رشته مدیریت صنعتی)

نام دانشجو: خانم زهره نوروزی حسین آباد

عنوان پایان نامه: طراحی مدل ارزیابی عملکرد زیست محیطی زنجیره ی تأمین صنعت خودرو با استفاده از روش دلفی و مدل سازی ساختاری تفسیری فازی ( مورد مطالعه: ایران خودرو خراسان)

استاد راهنما: آقای دکتر سعید جعفری

استاد مشاور: خانم زهرا آقاسی زاده

مورخ:96/11/23  ساعت 10 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

( رشته مدیریت صنعتی)

نام دانشجو: فاطمه حیدری

عنوان پایان نامه: ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد بیمارستانهای دولتی بر اساس طرح تحول نظام سلامت بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس خاکستری.

استاد راهنما: آقای دکتر سعید جعفری

استاد مشاور: آقای مهندس احسان ملائی

مورخ: 96/11/23  ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

( رشته حسابداری)

نام دانشجو: خانم سمانه سیرجانی

عنوان پایان نامه: مالکیت خانوادگی، تجدید ارائه صورت های مالی و واکنش بازار سرمایه به تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 96/11/23  ساعت 11/30  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

( رشته حسابداری)

نام دانشجو: خانم لیلا علی آبادی

عنوان پایان نامه: بررسی کارایی مدل های پیش بینی درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 96/11/23  ساعت 12/30  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

( رشته حسابداری)

نام دانشجو: مهسا معماریان

عنوان پایان نامه: رابطه بین کیفیت افشا، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 96/11/23  ساعت 13/30  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

( رشته مهندسی منابع طبیعی)

نام دانشجو: خانم محبوبه محبتی

عنوان پایان نامه: بررسی آگاهی دانشجویان از مسائل زیست محیطی و روشهای ارتقاء این دانش در بین آنها ( مطالعه موردی دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

استاد راهنما:آقای دکتر امین علیزاده

استاد مشاور:آقای دکتر سعدالله ولایتی – آقای دکتر روح الله بهزاد

مورخ: 96/11/24  ساعت 10 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

(رشته مهندسی منابع طبیعی)

نام دانشجو: مهرداد ناظران فر

عنوان پایان نامه: بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای ساختمانی شهر مشهد و ارائه راهکارهای مدیریتی

استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده

استاد مشاور: خانم دکتر شبنم تهرانی

مورخ: 96/11/24  ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

(رشته مهندسی منابع طبیعی)

نام دانشجو: خانم فهیمه جوادی

عنوان پایان نامه: تدوین شاخص های HSE ( ایمنی، بهداشت، محیط زیست) با کاربرد در زباله  گاه ها( زباله گاه مشهد)

استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده

استاد مشاور: آقای دکتر مهری رضایی

مورخ: 96/11/25  ساعت 10 صبح اتاق شورا مؤسسه بینالود

( رشته مهندسی منابع طبیعی)

نام دانشجو: خانم فاطمه سادات حسینی یگانه

عنوان پایان نامه: ارزیابی زیست محیطی مکانیکی محل دفن پسماند نیشابور با روش RIAM

استاد راهنما: آقای دکتر امین علیزاده

استاد مشاور: خانم دکتر مهری رضایی

مورخ: 96/11/25  ساعت 11 اتاق شورا مؤسسه بینالود

(رشته مدیریت بازرگانی – مالی)

نام دانشجو: آقای عباس برات امام قلی

عنوان پایان نامه: تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود شرکت های بورس اوراق بهادار با توجه به اندازه شرکت

اساتید راهنما: آقای دکتر مجتبی فرخی-  خانم دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 96/11/25  ساعت 8:30صبح اتاق شورا مؤسسه بینالود

( رشته مدیریت بازرگانی – مالی)

نام دانشجو: خانم اکرم نیکوزاده

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه رقابت بازار محصول با مدیریت سود با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر سهم بازار و اندازه شرکت

اساتید راهنما: آقای دکتر مجتبی فرخی- خانم دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 96/11/25  ساعت 15/ 9 صبح اتاق شورا مؤسسه بینالود