جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری) آموزش
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 26 بهمن 1396 11:59:39

 

نام دانشجو: الناز نریمانی

عنوان پایان نامه: نقش اماکن مذهبی در افزایش هویت محله برق بجنورد

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر کتایون علیزاده

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر نگار حسینیان

مورخ: 29/11/96 ساعت 9 صبح اتاق شورا مؤسسه بینالود

نام دانشجو: مهدی همت منش

عنوان پایان نامه: ارزیابی شاخص های کالبدی مسکن در شهرهای جدید و تأثیر آن بر برنامه ریزی مسکن اجتماعی مطالعه موردی شهر جدید گلبهار

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید علی حسین پور

مورخ: 29/11/96 ساعت 10 صبح اتاق شورا مؤسسه بینالود