جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته حسابداری) آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 16 اسفند 1396 10:28:37

نام دانشجو: احمد حاتمی

عنوان پایان نامه: عوامل مؤثر بر رویه های افشای داوطلبانه ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: خانم دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای حمید بداغی

مورخ: 96/12/20  ساعت 8 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: محبوبه یزدانی دوست

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل رابطه بین کیفیت افشای داوطلبانه و ارزش بازار در صنایع مختلف

استاد راهنما: خانم دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 96/12/20  ساعت 8:45  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو:زهره سپاهی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر پرتفوی تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما: خانم دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای حمید بداغی

مورخ: 96/12/20  ساعت 9:30  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: مریم لطفی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر سیایت متهورانه مالیاتی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار

استاد راهنما: خانم دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 96/12/20  ساعت 10:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: علی تاتاری

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر چرخه اقتصادی، محافظه کاری حسابداری و مالکیت دولتی بر محدودیت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: آقای دکتر حسین جباری

استاد مشاور: خانم دکتر حلیمه رحمانی

مورخ: 96/12/20  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو:مرتضی اکبرزاده

عنوان پایان نامه: شناسایی عوامل مژثر بر رفتار مالیات دهندگان برای مشارکت در فرار از پرداخت مالیات

استاد راهنما: آقای دکتر حسین جباری

استاد مشاور: آقای واسعی

مورخ: 96/12/20  ساعت 12:45  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: کبری اکسیر

عنوان پایان نامه: موقعیت جغرافیایی شرکت و افشای داوطلبانه

استاد راهنما: خانم دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای حمید بداغی

مورخ: 96/12/20 ساعت 13:15  سالن اجتماعات مؤسسه بینالود