جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 19 اسفند 1396 11:48:31

شهرسازی مدیریت شهری

نام دانشجو: خانم تندیس خوشدل واجاری

عنوان پایان نامه: تحلیل نقش مدیریت محلی در افزایش حس سرزندگی ساکنان منطقه 9 مشهد

استاد راهنما: خانم دکتر الهام لشکری

استاد مشاور: آقای دکتر سید علی حسین پور

مورخ: 22/12/96 ساعت 30/12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

شهر سازی برنامه ریزی شهری

نام دانشجو: عباسعلی سلطانی کیا

عنوان پایان نامه: امکانسنجی ایجاد راه های گردشگری در بافت مرکزی کلانشهر مشهد

استاد راهنما: خانم دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: خانم دکتر الهام لشکری

مورخ: 22/12/96 ساعت 30/13 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

رشته مدیریت بازرگانی- مالی

نام دانشجو: تکتم میکده

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود شرکت و سطوح بین سهام داران نهادی بر نوسان بازده سهام

اساتید راهنما: آقای دکتر منصور دهقان، خانم دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 22/12/96 ساعت 9صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود