جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی (گرایش برنامه ریزی شهری) آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 1 خرداد 1397 09:48:04

نام دانشجو: خانم الهام اخباری

عنوان پایان نامه: تحلیلی بر شاخص های مدیریت بحران در منطقه 2 کلان شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکترشهاب الدین سعیدیان

مورخ:97/3/6  ساعت: 10صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: آقای علی رجبی

عنوان پایان نامه: بررسی و سنجش امنیت شهری و شاخص های مربوط به آن در منطقه 2 شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر شهاب الدین سعیدیان

مورخ: 97/3/6 ساعت: 10:30  صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم عطیه مرتضایی

عنوان پایان نامه: ارزیابی مؤلفه های کیفی طراحی شهری در راستای هویت بخشی به میدان توحید کلانشهر مشهد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر نرجس سادات فاطمی

مورخ: 97/3/8 ساعت 10 صبح- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

 نام دانشجو: آقای مجید کارکن

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر بر خاطه انگیزی محلات شهری شاندیز با تاکید بر شاخص های کالبدی شهر خلاق

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر زهرا عنابستانی

مورخ: 97/3/8 ساعت :10:30 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: خانم انیس امین

عنوان پایان نامه: سنجش شاخص های پایداری در سطح محلات شهری منطقه 10 مشهد

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: خانم دکتر نرجس سادات فاطمی

مورخ: 6/3/97 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود