جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 7 مرداد 1397 10:30:27

رشته شهرسازی – گرایش مدیریت شهری

نام دانشجو: خانم نازنین براتیان

عنوان پایان نامه: شناسایی شاخص های توسعه استراتژیک شهر نیشابور

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر علیرضا شیری نژاد

مورخ: 10/5/97 ساعت: 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

 

رشته شهرسازی – گرایش برنامه ریزی شهری

نام دانشجو: آقای سهیل برومندی

عنوان پایان نامه: سنجش نقش مدیریت شهری در ارتقاء کیفی فضای سبز منطقه ثامن شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر نرجس سادات فاطمی

مورخ: 10/5/97 ساعت:30/12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود