جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 20 مرداد 1397 09:15:09

رشته علوم ورزشی- گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی

نام دانشجو: خانم فریبا شاه تقی

عنوان پایان نامه: بررسی اثر بازاریابی تجربی رویداد بر رفتار مصرفی دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد درون مدرسه ای

استاد راهنما: آقای دکتر وحید ساعتچیان

استاد مشاور: آقای دکتر بابک عظیمی

مورخ: 21/5/97 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود