جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: سه‌شنبه، 23 مرداد 1397 10:20:27

 جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته علوم ورزشی –گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی

 نام دانشجو: جواد حکیمی شکیب

 استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

 استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

 مورخ: 97/6/4 – ساعت 12- سالن اجتماعات مؤسسه آموزش عالی بینالود