جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی آموزش
تاریخ انتشار: يکشنبه، 25 شهريور 1397 08:37:16

نام دانشجو: خانم نیره سید کاظمی

عنوان پایان نامه: تحلیل شاخص های تأثیرگذار بر ارتقاء مسکن شهری در منطقه 3 شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر بهروانفر

مورخ: 26/6/97 – ساعت 10 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: آقای ناصر مشهدی زاده

عنوان پایان نامه: ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بافت های فرسوده شهری با رویکرد استراتژی نوسازی (نمونه موردی: بافت فرسوده پنجتن کلانشهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر نگار حسینیان

استاد مشاور: دکتر الناز سرخیلی

مورخ: 26/6/97 – ساعت 30/10 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: شیرین شاهرخی

عنوان پایان نامه: ارزیابی نقش زمین بر سیاست های تامین مسکن اقشار کم درآمد (نمونه موردی: کلان شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر حمیدرضا تمجیدی

مورخ: 26/6/97 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: آقای فرهاد محمدیاری

عنوان پایان نامه: تحلیل شاخص های بلند مرتبه سازی در حاشیه محورنماز منطقه 9 شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر علی اکبر دیسفانی

مورخ: 26/6/97 – ساعت 12- سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

 

 

 

نام دانشجو: زهرا جانقربان

عنوان پایان نامه: خوانشی بر تاثیر پذیری کیفیت های محیطی از حضور زنان با تاکید بر الگوهای رفتاری (نمونه موردی: خیابان احمدآباد مشهد)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر سیما صالح آبادی

مورخ: 27/6/97 – ساعت 11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: عبدالله آذری

عنوان پایان نامه: تحلیل بر ساختمان های بلند مرتبه با تاکید بر نظریه هوشمند (نمونه موردی: منطقه 8 مشهد)

استاد راهنما: دکتر علی اکبر دیسفانی

استاد مشاور: دکتر مسعود داوری نژاد

مورخ: 27/6/97- ساعت 30/11 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: امیرحسین گلزاری مقدم

عنوان پایان نامه: شناسایی موانع تحقق پذیری کاربری های خدماتی در طرح تفصیلی (نمونه موردی: منطقه 9 مشهد)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر محمدهادی درودی

مورخ: 27/6/97 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: آقای محمد داوری

عنوان پایان نامه: تحلیل اثرات اجتماعی اقتصادی مهاجرت به کلانشهر نمونه موردی (شهرک شهید بهشتی)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: دکتر علیرضا شیری نژاد

مورخ: 27/6/97 – ساعت 30/12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد