جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 31 شهريور 1397 08:39:49

نام دانشجو: فهیمه زمانی

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مخاطره آمیز و سرمایه انسانی

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 97/07/02 ساعت 8 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: مهدی افچنگی

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر اخلاق حسابداری بر شک و تردید حرفه ای حسابرسی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: آقای حمید بداغی

مورخ: 97/07/02 ساعت 8:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: کاظم سلیمی فاضل

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعات بر ساختار بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای عباس لاری

مورخ: 97/07/02 9:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: مجید تعبدی

عنوان پایان نامه: بررسی عوامل مؤثر در قیمت سهام با تاکید بر اصل محافظه کری در منتخبی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: آقای عباس لاری

مورخ:97/07/02 ساعت 10:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: هانیه دادگر مقدم

عنوان پایان نامه: بررسی نقش بانک ها در حاکمیت شرکتی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ:97/07/02 ساعت 11 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: آتنا محجوب فرد

عنوان پایان نامه: مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود در شرکت های خانوادگی و غیرخانوادگی

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: آقای حمیدرضا رضایی

مورخ: 97/07/02 ساعت 11:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: حمید کریمی اره کمر

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر حسابرسی مبتنی بر ریسک بر حسابرسی عملیاتی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته (مورد مطالعه: واحدهای مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

استاد راهنما: دکتر حسین جباری

استاد مشاور: دکتر حلیمه رحمانی

مورخ: 97/07/02 ساعت 12:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: مونا قادری

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

 استاد مشاور: آقای حمید بداغی

 مورخ: 97/07/02 ساعت 13:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: راضیه تقی خواه

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس، عدم تقارن اطلاعات و کیفیت سود

استاد راهنما: آقای حمید بداغی

استاد مشاور: دکتر زنده دل

مورخ: 97/07/02 ساعت 14 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: بهزاد ذاکر خادر

عنوان پایان نامه: تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شهرداری مشهد و سازمان های تابعه

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: دکتر حسین جباری

مورخ: 97/07/02 ساعت 14:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: سامان نظری

عنوان پایان نامه: تمرکز بازار حسابرسی و انتخاب حسابرس متخصص صنعت

استاد راهنما: دکتر حلیمه رحمانی

استاد مشاور: دکتر حسین جباری

مورخ:97/07/02 ساعت 15:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد