زمان بندی جلسات دفاع پایان نامه رشته های مدیریت بازرگانی،شهرسازی و حسابداری آموزش
تاریخ انتشار: چهارشنبه، 4 مهر 1397 10:06:02

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

نام دانشجو: فهیمه دارشیخ

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر تجربه برند نو آورانه بر رضایت از برند با نقش تعدیلگری ارزش ویژه برند (اپراتورهای تلفن همراه)

استاد راهنما: دکتر مصطفی فرخی

استاد مشاور: دکتر رجوعی

مورخ: 97/7/5  ساعت 8:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: نفیسه پورخجسته

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر مدیریت برند داخلی بر روی تمایل کارکنان به ماندن در سازمان با نقش تعدیلگر رضایت شغلی و تعهد به برند

استاد راهنما: دکتر مصطفی فرخی

استاد مشاور: دکتر احمدرضا کریمی

مورخ: 97/7/5  ساعت 9:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو:جواد خدابخشیان

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و تبلیغات دهان به دهان بر قصد خرید مجدد در خدمات حمل و نقل آنلاین شرکت اسنپ در مشهد مقدس

استاد راهنما: دکتر مصطفی فرخی

استاد مشاور: دکتر قاسم اسلامی

مورخ: 97/7/5  ساعت 10 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: زهره وظیفه دوست

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه نسبت های ارزش بازار و متغیرهای عملکردی با بازده سهام در بورس

اساتید راهنما: دکتر زهرا محمدزاده، دکتر مجتبی فرخی

مورخ: 97/7/5  ساعت 10:45 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: محمدرضا طباطبایی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر سودمندی، ارزش برند و عامل های زیبایی شناختی بر قصد خرید مجدد مشتریان با اثر میانجی گری منزلت اجتماعی (مورد مطالعه: مشتریان گوشی های هوشمند سامسونگ در مشهد)

استاد راهنما:  دکتر قاسم اسلامی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 97/7/5  ساعت 11:15 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

نام دانشجو: فردیس مهدوی

عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر انگیزه های ذاتی و بیرونی بر رفاه ذهنی و قصد خرید با اثر میانجیگری تجربه جریان (مورد مطالعه: اعضای گروه گردشگری در تلگرام)

استاد راهنما: دکتر قاسم اسلامی

استاد مشاور: دکتر زهرا محمدزاده

مورخ: 97/7/5  ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد

 

 

جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته شهرسازی

نام دانشجو: محمدرضا خدادادی

عنوان پایان نامه: راهکارهای دستیابی به شاخص های برند مطلوب شهری با رویکرد جهانی شدن در شهر بجنورد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر زهرا عنابستانی

مورخ: 97/7/5  ساعت 11- اتاق شورا مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: رسول شاطرزاده

عنوان پایان نامه: امکان سنجی ایجاد بام های سبز شهری در راستای کاهش اثرات زیست محیطی (نمونه موردی: شهر بجنورد)

استاد راهنما: دکتر پریسا روشنی

استاد مشاور: دکتر مسعود داوری نژاد

مورخ: 97/7/5  ساعت 11:30- اتاق شورا مؤسسه بینالود

 

نام دانشجو: فهیمه رحیمی

عنوان پایان نامه: ارزیابی تحقق پذیری توسعه درون زا با تأکید بر ابعاد پایداری

استاد راهنما: دکتر پریسا روشنی

استاد مشاور: دکتر مسعود داوری نژاد

مورخ: 97/7/5  ساعت 12- اتاق شوار مؤسسه بینالود

 

رشته حسابداری

نام دانشجو: مهدی حداد

عنوان پایان نامه: بررسی میزان کارایی راهبردهای تحلیل رفتاری (تکنیکال) بر افزایش سودآوری و بازدهی سهامداران

استاد راهنما: دکتر غفاری

استاد مشاور: آقای حمید بداغی

مورخ: 97/7/5  ساعت 13 اتاق شورا مؤسسه بینالود