جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 7 مهر 1397 07:53:44

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت صنعتی

نام دانشجو: خانم زهرا یوسف زاده

عنوان پایان نامه: تحلیل شاخص های تأثیر گذار بر احداث نیروگاه برقی با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره و نقشه شناختی فازی

استاد راهنما: دکتر علی محتشمی

استاد مشاور: آقای احسان ملائی

مورخ: 7/7/97 ساعت 14 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود مشهد