جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 19 آبان 1397 11:11:57

نام دانشجو: خانم زهرا رحمتعلی خزاعی

عنوان پایان نامه: ارزیابی معیارهای برند سازی شهری با رویکرد گردشگری در شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر سپیده بخشیده زاد

مورخ: 20/8/97 – ساعت 12 – سالن اجتماعات مؤسسه بینالود