جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 19 آذر 1397 11:25:24

نام دانشجو: خانم حدیث شهابی نژاد

عنوان پایان نامه: تبیین شهر هوشمند، روش ها و مدل های پیشنهادی مربوط به پیاده سازی آن در تعیین خط و مشی های بهینه توسعه شهری (نمونه موردی منطقه یک شهر مشهد)

استاد راهنما: دکتر مسعود داوری نژاد

استاد مشاور: خانم میترا قربی

مورخ: 97/09/22  ساعت 11:30 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود

نام دانشجو: آقای رضا قاسم پور آبکوه

عنوان پایان نامه: ارزیابی تأثیر شاخص های شهر هوشمند در توسعه پایدار شهری منطقه 12 مشهد

استاد راهنما: دکتر سید علی حسین پور

استاد مشاور: دکتر علیرضا شیری نژاد

مورخ: 97/09/22 ساعت 12 سالن اجتماعات مؤسسه بینالود