جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شهرسازی- برنامه ریزی شهری آموزش
تاریخ انتشار: دوشنبه، 8 بهمن 1397 12:15:27

نام دانشجو: آقای کیوان اسماعیلی

عنوان پایان نامه: معاصرسازی محله تاریخی ارگ مشهد با تأکید بر شاخص های نوشهر گرایی در عصر نوین

استاد راهنما: دکتر سعید رضوانی کاخکی

استاد مشاور: دکتر سید علی حسین پور

مورخ: 10/11/97 ساعت 11 صبح سالن اجتماعات مؤسسه بینالود