جلسات دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش
تاریخ انتشار: شنبه، 13 بهمن 1397 10:55:45

رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش آلودگی محیط زیست

نام دانشجو: خانم مینا محمدی

عنوان پایان نامه: بررسی علل آلودگی رودخانه طرقبه از نظر زیست محیطی و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهبودی آن

استاد راهنما: دکتر سعدالله ولایتی

استاد مشاور: دکتر محمدرضا حافظ

مورخ: 14/11/97- ساعت 11- کلاس 405 مؤسسه بینالود

رشته تربیت بدنی- گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی

نام دانشجو: خانم محبوبه بیدل

عنوان پایان نامه: بررسی هوش هیجانی و ارتباط مؤثر در جذب حامی مالی در مدیران و روسای هیئت های ورزشی در استان خراسان رضوی

استاد راهنما: دکتر محمد کشتی دار

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 15/11/97- ساعت 11- کلاس 405 مؤسسه بینالود

رشته تربیت بدنی- گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی

نام دانشجو: خانم فاطمه ابوالحسنی

عنوان پایان نامه: نقش هوش رقابتی و بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان در صنعت ورزش

استاد راهنما: دکتر اعظم نخعی

استاد مشاور: دکتر بابک عظیمی

مورخ: 15/11/97- ساعت 12 کلاس 405 مؤسسه بینالود