ساختار سازمانی

حوزه ریاست

حوزه معاونت آموزشی

حوزه معاونت پژوهشی

حوزه معاونت اداری و مالی

حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی

رئیس مؤسسه

معاون آموزشی

معاون پژوهشی

معاون اداری و مالی

معاون فرهنگی و دانشجویی

قائم مقام مؤسسه

مدیر آموزش

مدیر پژوهش

مدیر مالی

مدیر دانشجویی

هیأت مؤسس

مدیر امور هیأت علمی

 

مدیر امور اداری و پشتیبانی

مدیر فرهنگی

هیأت امناء

مدیر فارغ التحصیلان

 

 

مدیر تربیت بدنی

روابط عمومی

 

 

 

 

حراست