فعالیت های فرهنگی

فعالیت های فوق برنامه

به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار دانشجویان انجام میشود فعالیت فوق برنامه گفته می شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلی اعضای شورای فرهنگی مؤسسه با توجه به علائق و نیازهای دانشجویان اهداف یک ساله ای را تنظیم می نمایند که بعد از تعیین هدف، شیوه ای متناسب با رفع نیاز های عنوان شده دنبال می شود. به همین منظور برخی فعالیت ها و برنامه هایی پیش بینی می شود تا در مدت یک سال با نظارت کلیه عوامل اجرا شود.