مدیریت امور هیأت علمی

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط های آموزشی و نظر به نقش محوری و ارزنده اعضای هیات محترم علمی، مدیریت امور هیأت علمی که  يكي از مدیریت ها در حوزه معاونت آموزشي مؤسسه بشمار مي رود از سال 1395 در راستاي خدمت رساني به اعضاي محترم هيأت علمي تشکیل گردید و هدف آن تسريع در انجام امور محوله و رسيدگي به امور هيأت علمي می باشد و در حال حاضر آن مسئولیت بر عهده آقای دکتر حسین کریمی می باشد.

 

شرح وظایف مدیریت امور هیأت علمی :

سازماندهي و تمركز امور مرتبط با اعضاي هيات علمي

اصلاح و بهبود فرآيندهاي ارزيابي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي در سطح مؤسسه

تكريم اعضاي هيات علمي و پاسخگويي و رسيدگي به امور مربوطه در كمترين زمان

تهيه پايگاه اطلاعاتي جامع اعضاي هيات علمي جهت پايش فعاليت ها و تهيه گزارش ها و آمارهاي مورد نياز 

تشكيل پرونده سوابق علمي – آموزشي – پژوهشي و اجرايي اعضاي هيات علمي

مكاتبات لازم با وزارت متبوع، دانشگاه ها و ساير موسسات آموزش عالي

اطلاع رساني در خصوص آئين نامه ها و دستور العملهاي مصوب وزارت متبوع به اعضاي هيات علمي 

مكاتبات با وزارت متبوع و دانشگاه هاي سراسر كشور جهت جذب رتبه و استخدام اعضاي هيات علمي 

مكاتبات مربوط به ابلاغ هاي اعضاي هيات علمي

ارسال و جمع آوري فرمهاي ترفيع پايه ساليانه به همراه مستندات مربوطه و تغيير وضع استخدامي اعضاي هيات علمي

ارتباط با معاونت پژوهشی مؤسسه جهت تائيد مدارك و مستندات پژوهشي اعضاي هيات علمي

بررسي پرونده اعضاي هيات علمي جهت ترفيع پايه ساليانه و ارتقا و تغيير وضع استخدامي آنان

مكاتبات لازم با ریاست محترم مؤسسه و معاونت محترم آموزشی جهت جذب و بکارگیری اعضاي هيات علمي

جمع آوری و بررسی مدارک و مستندات اعضاء هیات علمی جهت ارتقاء در زمینه های مختلف

اعلام فراخوان هیات علمی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع