میزان مشارکت گروه های مختلف در انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی فرهنگی
تاریخ انتشار: دوشنبه، 20 بهمن 1399 09:32:32
با سپاس و قدردانی از مدیران محترم گروه و دانشجویان عزیز، نمودار میزان و درصد مشارکت گروه های مختلف درسی در فرایند انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی به پیوست اعلام می گردد.