رشته های مؤسسه در یک نگاه

 

کارشناسی ارشد

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

 

عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

 

روانشناسی

 

علوم ورزشی

 

 مهندسی معماری

 

حقوق

 

علمی کاربردی حسابداری

 

مهندسی معماری منظر

 

حسابداری

 

علمی کاربردی معماری

 

معماری داخلی

 

علوم ورزشی

 

مدیریت جهانگردی

 

حسابداری

 

مهندسی عمران

 

مدیریت بازرگانی

 

علوم ورزشی (مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

 

مهندسی معماری

 

مدیریت صنعتی

 

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش)

 

معماری داخلی

 

مهندسی عمران اجرایی

 

مدیریت جهانگردی (بازاریابی جهانگردی)

 

گردشگری

 

مهندسی شهرسازی

 

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

 

مدیریت بازرگانی

کاردانی

 

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

 

مدیریت صنعتی

 

حسابداری

 

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

 معماری

 

شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

 

آموزش زبان انگلیسی

 

باغبانی- تولید و فرآوری زعفران

 

شهرسازی (مدیریت شهری)

 

مهندسی مدیریت پروژه

 

 

 

 

علوم و مهندسی محیط زیست (آلودگی ­های محیط زیست)

 

مهندسی فضای سبز

 

 

 

 

 

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

 

 

 

 

 

مهندسی شهرسازی