رشته های مؤسسه در یک نگاه

 

کارشناسی ارشد

                                 

کارشناسی پیوسته

            کارشناسی ناپیوسته                           کاردانی

 

حسابداری

                       

 

 

 

 

 

 

آموزش زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری

             

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری بازرگانی

 

شهرسازی (برنامه ریزی شهری)

                       

 

 

 

 

 

 

حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی

             

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی معماری

 

شهرسازی (مدیریت شهری)

                       

 

 

 

 

 

 

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبیعت گردی (اکوتوریسم)

                       

 

 

 

 

 

 

روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت جهانگردی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم و مهندسی محیط زیست (آلودگی ­های محیط زیست)

                       

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش)

                       

 

 

 

 

 

 

گردشگری

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم ورزشی (مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش)

                       

 

 

 

 

 

 

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی شهرسازی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عمران (مهندسی و مدیریت ساخت)

                       

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی عمران اجرایی

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

                       

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت جهانگردی (بازاریابی جهانگردی)

                       

 

 

 

 

 

 

معماری داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیریت صنعتی (تحقیق در عملیات)

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی شهرسازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی معماری

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی معماری منظر

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی فضای سبز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معماری داخلی

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی مدیریت پروژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست