• 2236
  • 77 مرتبه
  • 1400/11/04 11:54:54 ق.ظ

میزان مشارکت گروه های مختلف در انتخابات

میزان مشارکت گروه های مختلف در انتخابات

با سپاس و قدردانی از مدیران محترم گروه و دانشجویان عزیز، نمودار میزان و درصد مشارکت گروه های مختلف درسی در فرایند انتخابات انجمن های علمی و کانون های فرهنگی به پیوست اعلام می گردد.