• 2237
  • 81 مرتبه
  • 1400/11/04 11:56:30 ق.ظ

همایش آشنایی با بازار سرمایه آموزش های آزاد

همایش آشنایی با بازار سرمایه آموزش های آزاد

همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد.

همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد. همایش آشنایی با بازار سرمایه به ابتکار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود، روز یکشنبه هفتم خرداد ساعت پانزده در سالن همایش های موسسه با حضور دانشجویان و علاقمندان برگزار شد.