• 2404
  • 29 مرتبه
  • 1401/03/23 08:38:25 ق.ظ

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گردشگری نمونه چالیدره و موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی بینالود

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت گردشگری نمونه چالیدره و موسسه غیر انتفاعی آموزش عالی بینالود

 

جلسه ای پیرامون انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی، آموزشی و فناوری شرکت گردشگری نمونه چالیدره و مؤسسه آموزش عالی بینالود در روز شنبه مورخ 21 خردادماه 1401 در سالن شورای موسسه برگزار شد. در این جلسه آقای نادر علیزاده "رئیس هیأت اُمنا مؤسسه،" آقای دکتر سعداله ولایتی "معاون پژوهشی مؤسسه"  آقای دکتر کریمی "رئیس مؤسسه"، خانم دکتر نگار حسینیان "مدیر پژوهشی مؤسسه"، آقای محمود بخشیان "مدیر امور مالی مؤسسه"، آقای دکتر محمدرضا حافظ دربانی "مدیر امور اداری-دانشجویی مؤسسه"، آقای رضا ورزشی "مدیر روابط عمومی و بین الملل مؤسسه"، خانم مریم هدایتی "مسئول حراست مؤسسه" از سوی دانشگاه و آقای مهندس محمد رجب‌زاده مقدم " مدیرعامل مجموعه گردشگری چالیدره"، آقای مهندس رحیم مصدقیان "معاون فنی و عمران مجموعه گردشگری چالیدره "، آقای حسن آبدار " مسئول حراست مجموعه گردشگری چالیدره"، خانم مهندس سوسن شیروانی " کارشناس فنی عمران"، محمد رستمی " مسئول حوزه مدیر عامل" و خانم فاطمه زعفرانی "مسئول روابط عمومی" حضور داشتند.