• 2478
  • 35 مرتبه
  • 1401/05/01 10:21:56 ق.ظ

حضور دانشجویان در انتخاب تیم ملی مسابقات کشوری کریکت

حضور دانشجویان در انتخاب تیم ملی مسابقات کشوری کریکت

حضور پررنگ دانشجویان دانشگاه بینالود
درمسابقات کشوری کریکت انتخابی تیم ملی(۲۸تیرالی۲مردادمیربانی گرگان)

 

اتنا نکوئی علوم ورزشی
آیدا حسن نژاد علوم ورزشی 
نرگس درویش  حقوق 
پریسا یعقوبی علوم ورزشی 
الهام قربانی علوم ورزشی
خانم دکتر منتظریان مدرس گروه علوم م ورزشی به عنوان مربی تیم