• 2480
  • 41 مرتبه
  • 1401/05/05 12:02:07 ب.ظ

کسب عنوان نایب قهرمانی نمایندگان دانشگاه بینالود درتیم کریکت دختران طرقبه شاندیز

کسب عنوان نایب قهرمانی نمایندگان دانشگاه بینالود درتیم کریکت دختران طرقبه شاندیز

موفقیت نمایندگان دانشگاه بینالود حاضردرتیم کریکت دختران طرقبه شاندیزوکسب عنوان نایب قهرمانی به همراه این تیم
درمسابقات کشوری کریکت انتخابی تیم ملی(۲۸تیرالی۲مردادمیربانی گرگان)
اتنا نکوئی علوم ورزشی
آیدا حسن نژاد علوم ورزشی
نرگس درویش  حقوق
پریسا یعقوبی علوم ورزشی
الهام قربانی علوم ورزشی
خانم دکتر منتظریان مدرس گروه علوم ورزشی به عنوان سرپرست تیم