• 2481
  • 44 مرتبه
  • 1401/05/05 12:11:05 ب.ظ

حضور موسسه آموزش عالی بینالود مشهد درپانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

حضور موسسه آموزش عالی بینالود مشهد درپانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان

حضورموسسه آموزش عالی بینالود مشهد درپانزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختروپسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور(تبریز تابستان-۱۴۰۱)
 با دونماینده آقای محمد رضا طوری دانشجو و به عنوان شرکت کننده رشته ورزشی کارته و آقای رضا ایزدی مسئول تربیت بدنی موسسه به عنوان سرپرست .     

  آرزوی موفقیت برای نمایندگان بینالود در این رقابتها