• 2498
  • 52 مرتبه
  • 1401/06/02 10:07:21 ق.ظ

برگزاری جلسه هماهنگی سمینار فنی و مربیگری عملی

برگزاری جلسه هماهنگی سمینار فنی و مربیگری عملی

برگزاری جلسه هماهنگی سمینار فنی و مربیگری عملی با حضور رنشی گرامی مقدم مسئول سبک تاتاکای کیوکوشین شرق کشور و اعضای تیم اجرایی با تیم اجرایی موسسه آموزش عالی بینالود و مدیر گروه علوم ورزشی