• 3544
  • 20 مرتبه
  • 1401/06/30 02:13:16 ب.ظ

برگزاری کارگروه توسعه نوآوری و فناوری شهرستان طرقبه شاندیز با حضور فرماندار محترم

برگزاری کارگروه توسعه نوآوری و فناوری شهرستان طرقبه شاندیز با حضور فرماندار محترم