• 4642
  • 98 مرتبه
  • 1401/09/28 01:47:12 ب.ظ

نشست تخصصی آینده پژوهش در دانشگاه ها و موسات غیرانتفاعی با حضور معاونین محترم دانشگاه های مشهد

نشست تخصصی آینده پژوهش در دانشگاه ها و موسات غیرانتفاعی با حضور معاونین محترم دانشگاه های مشهد