• 4784
  • 48 مرتبه
  • 1402/02/11 01:31:17 ب.ظ

انتخابات انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی

انتخابات انجمن علمی گروه مدیریت بازرگانی

در روز دوشنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 1402 با حضور دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی انتخابات انجمن علمی فرهنگی گروه مدیریت بازرگانی برگزار شد. در این انتخابات افراد زیر به ترتیب دارای بیشتر آرا بوده و برای انجمن انتخاب شدند:

1-امیر علی صادق زاده

2-علی طالبی

3- مرتضی ملکوتی

4-محمد سیاهی یزدی

5- کوثر رمضانی

6- محمد امین رضایی زاده

7- مبینا مردانی