• 4795
  • 276 مرتبه
  • 1402/02/20 11:40:57 ب.ظ

بازدید علمی-فرهنگی دانشجویان ایرانی و بین الملل از آرامگاه فردوسی

بازدید علمی-فرهنگی دانشجویان ایرانی و بین الملل از آرامگاه فردوسی

روز چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه بازدید علمی فرهنگی از آرامگاه فردوسی-هارونیه-اخوان ثالث-استاد شجریان و موزه های فرهنگی با حضور اساتید برجسته جناب آقای دکتر عنبرسوز و سرکار خانم دکتر ظریف برگزار شد. این بازدید ویژه تمامی دانشجویان ایرانی و بین الملل دانشگاه بود.