• 4877
  • 237 مرتبه
  • 1402/04/31 12:35:58 ب.ظ

کرسی نظریه پردازی الگوی سوم زن مسلمان و خانواده مطلوب در سطح دانشگاهی و پژوهشگاهی

کرسی نظریه پردازی الگوی سوم زن مسلمان و خانواده مطلوب در سطح دانشگاهی و پژوهشگاهی

در روز شنبه مورخ 31 تیرماه 1402 کرسی نظریه پردازی الگوی سوم زن مسلمان و خانواده مطلوب در سطح دانشگاهی و پژوهشگاهی با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه ها در موسسه آموزش عالی بینالود برگزار گردید.