• 4878
  • 233 مرتبه
  • 1402/05/02 12:14:55 ق.ظ

برگزاری کارگاه آموزشی شهر همگان

برگزاری کارگاه آموزشی شهر همگان

کارگاه آموزشی شهر همگان (با تأکید از گروه های آسیب پذیر) در روز چهارشنبه مورخ 28 تیرماه از ساعت 16 الی 20 با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان  رضوی برگزار شد. ابتدا سرکار خانم دکتر نگار حسینیان "رئیس همایش" توضیحاتی را راجب ضرورت برگزاری کارگاه ارائه نمودند و فرمودند از دیدگاه حقوق شهروندی، گروه های آسیب پذیر نیز باید از حقوق مشابهی برای زندگی همچون دیگر شهروندان برخوردار باشند. سپس جناب آقای دکتر مسعود داوری نژاد  "عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود" مطالب خود را در قالب مفاهیم، شهر دوستدار سالمند، شهر دوستدار معلولین، شهر دوستدار زن و کودک توضیح دادند. ضمن اشاره به دلایل ایجاد این مفاهیم، شاخص های هر یک را تشریح کردند و به بیان تجارب موردی داخلی و خارجی پرداختند.