• 9200
  • 588 مرتبه
  • 1402/10/30 08:46:40 ق.ظ

جلسه هم اندیشی و بازدید از دانشگاه توسط کارشناسان سازمان اموردانشجویان غیرایرانی

جلسه هم اندیشی و بازدید از دانشگاه توسط کارشناسان سازمان اموردانشجویان غیرایرانی

روز چهارشنبه مورخ 27 دی ماه 1402 کارشناسان محترم سازمان اموردانشجویان غیرایرانی جهت بازدید از دانشگاه و جلسه هم اندیشی در مورد دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه حضور بهم رساندند.