• 2278
  • 139 مرتبه
  • 01/23/1401

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی

اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی

 دانشجویان محترم  برای دریافت خسارت بیمه دانشجویی مدارک زیر را  تهیه و به

 آدرس بلوار سجاد روبروی بانک ملی مرکزی  بیمه ایران مراجعه نمایند.

  1. گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد

  2. گواهی پزشک معالج مبنی بر معالجات انجام شده

  3. اصل مدارک پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه مخصوصا روز وقوع حادثه

  4. اصل یا رونوشت تایید شده شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی

  5. نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار

  6. این بیمه شامل حوادث ناشی از فعالیت های ورزشی و حوادث ناشی از ان نمیباشد .

                                                                  امور دانشجویی

اخبار مرتبط