• 2357
  • 77 مرتبه
  • 03/03/1401

اطلاعیه مهم در مورد بیمه سلامت ویژه دانشجویان بین الملل

اطلاعیه مهم در مورد بیمه سلامت ویژه دانشجویان بین الملل

بدینوسیله به اطلاع می رساند که کلیه دانشجویان غیر ایرانی، همسر و فرزندان ایشان که تحت پوشش بیمه سلامت ایران نیستند، مشمول طرح بیمه خدمات درمانی دانشجویان بین المللی ( تخت عنوان سایر اقشار) قرار خواهند گرفت. در صورت تحت پوشش قرار گرفتن دانشجوی بین المللی هزینه خدمات درمانی در مراکز درمانی برای آنان قانوناً مبلغی بیشتر نسبت به سایر افراد خواهد بود.

  • مزایای خدمات درمانی

  • مراکز درمانی تحت پوشش 

 

 

اخبار مرتبط