• 2422
  • 15 مرتبه
  • 03/31/1401

چهارمین جشنواره ملی عکس ایثار

چهارمین جشنواره ملی عکس ایثار

مهلت ارسال آثار تا 31 تیر ماه 1401

ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی:     C.p.isaar@gmail.com

دریافت فراخوان و فرم ثبت نام در سایت نوید شاهد:

www.navideshahed.com

اخبار مرتبط