اعزام به مسابقات ورزشی

اعزام به مسابقات ورزشی

 

از دانشجویان پسر ورزشکار در رشته کاراته دعوت می شود؛ جهت اعزام به مسابقات، هرچه سریعتر به مسئول تربیت بندی دانشگاه جناب آقای ایزدی مراجعه نمایند.

یا با شماره حسابداری دانشگاه 9029995247  تماس حاصل فرمایید.

فایل های پیوست

اخبار مرتبط