• 2522
  • 82 مرتبه
  • 06/21/1401

پویش بزرگ خاطره نگاری دانشگاهیان از پیاده روی اربعین

پویش بزرگ خاطره نگاری دانشگاهیان از پیاده روی اربعین

بر بال فرشته ها

ویژه دانشجویان-اساتید و کارمندان

پویش بزرگ خاطرره نگاری دانشگاهیان سراسر کشور از پیاده روی اربعین

مهلت ارسال آثار: 30 مهرماه 1401

اخبار مرتبط