• 8000
  • 227 مرتبه
  • 08/21/1402

همایش ملی جنگ ترکیبی

همایش ملی جنگ ترکیبی

علاقه مندان می توانیدمقالات خود را به محوریت های زیر به آدرس لینک زیر ارسال نمایید:

        -مبانی جتگ

        -شیوه ها، ابزارها و فناوری جنگ های ترکیبی

        -حکمرانی و مقابله با جنگ ترکیبی

        -پلیس و جنگ ترکیبی

        -آینده پژوهی جنگ ترکیبی

 

آدرس ایمیل:       hybrid.warfare.jrl.police.ir

اخبار مرتبط