• 8058
  • 170 مرتبه
  • 09/06/1402

کارگاه  روابط دختر و پسر در دانشگاه و اجتماع

کارگاه روابط دختر و پسر در دانشگاه و اجتماع

مدرس: استادمحترم سرکار خانم عالیه ملکی

زمان : دوشنبه مورخ 13 آذرماه

ساعت :11:45 الی 13:30

 

اخبار مرتبط