نام

نام خانوادگی

واحد سازمانی

شماره داخلی

محمود

بخشیان

مدیریت امور مالی و حسابداری

150

محمد رضا

حافظ دربانی

مدیریت اداری و امور پشتیبانی

120

نگار

حسینیان

مدیریت پژوهشی و مسئول اموربین الملل

109

ابراهیم

سپه وند

مدیریت فارغ التحصیلان

170

عادل

علیزاده

مدیریت امورفرهنگی و دانشجویی-

مسئول روابط عمومی

131

بی بی مریم

هدایتی

مدیریت حراست

113

مریم

یوسف زاده

مدیریت آموزش

166