نام

نام خانوادگی

واحد سازمانی

شماره داخلی

رضا

ایزدی

کارشناس مسئول امور فوق برنامه

 

140